The gut flora as a forgotten organ

Bağırsak mikrobiyom varyasyonu, Multiple Skleroz fenotipik alt tipleri ile ilişkilidir

Amaç

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin heterojen ve inflamatuar bir hastalığıdır. MS'de sağlıklı kontrollere (SK) karşı mikrobiyota değişiklikleri gözlemlenir, ancak sonuçlar tutarsızdır. MS ve SK arasındaki ve MS alt grupları arasındaki çeşitlilik, enterotipler ve spesifik bağırsak mikrobiyal takson varyasyonunu inceledik. 

Yöntemler

16S ribozomal RNA V4 bölgesinin (Illumina MiSeq) amplikon dizilimi, dışkı örneklerinde alfa ve beta çeşitliliğini, enterotipleri ve nispi takson bolluğunu değerlendirmek için kullanıldı. MS alt grupları fenotip, hastalık seyri değiştiricileri ve tedavi durumuna dayanıyordu. Sonuçlar, mikrobiyota bileşiminin yakın zamanda tanımlanan karıştırıcıları için kontrol edildi.

Sonuçlar

Doksan sekiz MS hastası ve 120 sağlıklı kontrol (SK) çalışmalara dahil edildi. İyi huylu (BMS, N = 20; Z = -3.07, Pcorr = 0.032 ve Z = -2.68, Pcorr = 0.055) ve birincil ilerleyici (PPMS, N = 26; Z = -2.39, Pcorr = 0.062 ve Z = -2.26, Pcorr = 0.071) MS hastalarında mikrobiyal zenginlik daha düşük bulundu. Sağlıklı kontrollerde (N = 120) ve tedavi edilmemiş aktif MS hastalarında (RRMS_U, N = 24) orta düzeyde mikrobiyal zenginlik gösterdi. Enterotipler, klinik alt gruplarla (N = 218, χ2 = 36.10, P = 0.002) ilişkilendirildi ve Bacteroides 2 enterotipi RRMS_I'de daha yaygındı. Butyricoccus bolluğu PPMS'de RRMS_U'dan (Z = −3.00, Pcorr = 0.014) ve BMS'den (Z = −2.56, Pcorr = 0.031), RRMS_I'de BMS'den (Z = −2.50, Pcorr = 0.034) ve RRMS_U'dan daha düşüktü (Z = -2,91, Pcorr = 0,013) ve kişinin bildirdiği fiziksel semptomlar (rho = -0,400, Pcorr = 0,001) ve hastalık şiddeti (rho = -0,223, P = 0,027) ile ters orantılı olduğu gözlemlendi.

Yorumlar

Bu sonuçlar, MS-mikrobiyom araştırmalarında fenotipik alt kategorizasyonun önemini vurgular, muhtemelen önceki sonuç heterojenliğini açıklarken, hastalık aktivitesi ve şiddeti için spesifik mikrobiyom bazlı biyobelirteçlerin potansiyelini gösterir.

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acn3.51004

Gut microbiome variation is associated to Multiple Sclerosis phenotypic subtypes

 Objective

Multiple sclerosis (MS) is a heterogenous, inflammatory disease of the central nervous system. Microbiota alterations in MS versus healthy controls (HC) are observed, but results are inconsistent. We studied diversity, enterotypes, and specific gut microbial taxa variation between MS and HC, and between MS subgroups.

 

Methods

Amplicon sequencing of the 16S ribosomal RNA V4 region (Illumina MiSeq) was used to evaluate alpha and beta diversity, enterotypes, and relative taxa abundances on stool samples. MS subgroups were based on phenotype, disease course modifiers, and treatment status. Results were controlled for recently identified confounders of microbiota composition.

Results

Ninety-eight MS patients and 120 HC were included. Microbial richness was lower in interferon-treated (RRMS_I, N = 24) and untreated relapsing–remitting MS during relapse (RRMS_R, N = 4) when compared to benign (BMS, N = 20; Z = −3.07, Pcorr = 0.032 and Z = −2.68, Pcorr = 0.055) and primary progressive MS (PPMS, N = 26; Z = −2.39, Pcorr = 0.062 and Z = −2.26, Pcorr = 0.071). HC (N = 120) and active untreated MS (RRMS_U, N = 24) showed intermediate microbial richness. Enterotypes were associated with clinical subgroups (N = 218, χ2 = 36.10, P = 0.002), with Bacteroides 2 enterotype being more prevalent in RRMS_I. Butyricicoccus abundance was lower in PPMS than in RRMS_U (Z = −3.00, Pcorr = 0.014) and BMS (Z = −2.56, Pcorr = 0.031), lower in RRMS_I than in BMS (Z = −2.50, Pcorr = 0.034) and RRMS_U (Z = −2.91, Pcorr = 0.013), and inversely correlated with self-reported physical symptoms (rho = −0.400, Pcorr = 0.001) and disease severity (rho = −0.223, P = 0.027).

 

Interpretation

These results emphasize the importance of phenotypic subcategorization in MS-microbiome research, possibly explaining previous result heterogeneity, while showing the potential for specific microbiome-based biomarkers for disease activity and severity.

Full text:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acn3.51004

 

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.