Global prevalence of autism: A systematic review update

Otizmin küresel yaygınlığı: Sistematik bir gözden geçirme güncellemesi

ÖZET

Otizmin yaygınlık tahminleri, kamuyu bilgilendirmek, farkındalığı artırmak ve araştırma önceliklerini geliştirmek için gereklidir. Bu derlemede sistematik bir inceleme kullanarak, dünya çapında otizmin yaygınlığına ilişkin tahminleri sentezlenmiştir. Tahminlerdeki değişkenliği hesaba katan faktörler incelenmiş ve potansiyel olarak otizmin yaygınlık tahminlerini değiştiren biyolojik veya sosyal belirleyiciler (yani biyolojik cinsiyet, sosyodemografik durum, etnik köken/ırk ve doğuş) hakkındaki hipotezlerle ilgili kanıtları eleştirel olarak gözden geçirilmiştir. Bu derlemeyi yapan araştırmacıların 2012'deki son sistematik incelemesinden bu yana yayınlanan otizm yaygınlığını tahmin eden çalışmalar için Kasım 2021'de Medline'da araştırma yapılmıştır. Veriler iki bağımsız araştırmacı tarafından çıkarılmıştır. 2012'den bu yana, 71 çalışmadan 99 tahmin yayınlanmış olup, bölgeler içinde ve bölgeler arasında değişen (aralık: 1.09/10.000 ila 436.0/10.000) küresel bir otizm yaygınlığı olmakla birlikte ortalama otizm yaygınlığının 100/10.000 olduğu görülmektir. Ortalama erkek-kadın oranı 4.2 olmuştur. Ortaya çıkan zihinsel engelli otizm vakalarının ortalama yüzdesi %33.0 idi. Tahminler çeşitlilik göstermekte ve muhtemelen toplum bilinci, hizmet kapasitesi, yardım arama ve sosyodemografik faktörler arasındaki karmaşık ve dinamik etkileşimleri yansıtmaktadır. Bu derlemenin bir sınırlaması, metodolojik özelliklerin sentezlenmesinin çalışmaların kalite değerlendirmesini engellemesidir. Bulgular, küresel olarak ölçülen otizm yaygınlığında bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, toplum bilincindeki artış ve küresel halk sağlığı yanıtı, vaka tanımlama ve tanımlamadaki ilerleme ve topluluk kapasitesindeki artış dahil olmak üzere birden fazla faktörün birleşik etkilerini yansıtmaktadır. Otizm geliştirme olasılığını artıran faktörleri yaygınlıktaki değişikliklerle ilişkilendiren hipotezler, zaman içinde dünyanın çeşitli bölgelerinde büyük, temsili örnekler ve karşılaştırılabilir otizm tanı kriterleri ve vaka bulma yöntemleri ile araştırma yapılmasını gerektirecektir.

 

KISA ÖZET

Coğrafi, etnik ve sosyoekonomik faktörlerin yaygınlık tahminleri üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, dünya çapında otizm yaygınlığına ilişkin çalışmalar gözden geçirilmiştir. Dünyada yaklaşık 1/100 çocuğa otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulmaktadır. Yaygınlık tahminleri zamanla artmakta ve sosyodemografik gruplar içinde ve arasında büyük farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu bulgular, otizmin tanımındaki değişiklikleri ve yaygınlık çalışmalarının metodolojisi ve bağlamlarındaki farklılıkları yansıtmaktadır.

 

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2696

Global prevalence of autism: A systematic review update

Abstract

Prevalence estimates of autism are essential for informing public policy, raising awareness, and developing research priorities. Using a systematic review, we synthesized estimates of the prevalence of autism worldwide. We examined factors accounting for variability in estimates and critically reviewed evidence relevant for hypotheses about biological or social determinants (viz., biological sex, sociodemographic status, ethnicity/race, and nativity) potentially modifying prevalence estimates of autism. We performed the search in November 2021 within Medline for studies estimating autism prevalence, published since our last systematic review in 2012. Data were extracted by two independent researchers. Since 2012, 99 estimates from 71 studies were published indicating a global autism prevalence that ranges within and across regions, with a median prevalence of 100/10,000 (range: 1.09/10,000 to 436.0/10,000). The median male-to-female ratio was 4.2. The median percentage of autism cases with co-occurring intellectual disability was 33.0%. Estimates varied, likely reflecting complex and dynamic interactions between patterns of community awareness, service capacity, help seeking, and sociodemographic factors. A limitation of this review is that synthesizing methodological features precludes a quality appraisal of studies. Our findings reveal an increase in measured autism prevalence globally, reflecting the combined effects of multiple factors including the increase in community awareness and public health response globally, progress in case identification and definition, and an increase in community capacity. Hypotheses linking factors that increase the likelihood of developing autism with variations in prevalence will require research with large, representative samples and comparable autism diagnostic criteria and case-finding methods in diverse world regions over time.

 

Lay Summary

We reviewed studies of the prevalence of autism worldwide, considering the impact of geographic, ethnic, and socioeconomic factors on prevalence estimates. Approximately 1/100 children are diagnosed with autism spectrum disorder around the world. Prevalence estimates increased over time and varied greatly within and across sociodemographic groups. These findings reflect changes in the definition of autism and differences in the methodology and contexts of prevalence studies.

 

Full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2696

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.