The gut flora as a forgotten organ

Otizmde Nöroimmünopatogenez

Not: Bu makalede bağırsak florası incelenmemiş ama çok güzel bir deneysel makale olduğu için siteye ekledim.

Otizm, nedeni ve etiyolojisi bilinmeyen idiyopatik bir beyin bozukluğudur. Davranışsal tezahürlerin yanı sıra yüksek zihinsel işlevlerde ciddi eksikliklere neden olur. Sinir sistemi ve bağışıklık sistemi arasındaki karşılıklı ilişki üzerine devam eden araştırmamıza dayanarak, beyine otoimmünitenin güçlü bir şekilde dahil olduğu bir nöro-immün disfonksiyon sendromu (NIDS) olarak otizmi inceledik. Miyelinizasyon, doğum sonrası en önemli gelişim olaylarından biri olduğu için, özellikle beyin miyelinine karşı otoimmüniteye odaklandık. Yaklaşık 250 otistik çocuk ve 150 kontrolde (sağlıklı ve otistik olmayan hastalık kontrolleri) beyin otoantikorları ve virüs serolojisinin laboratuvar değerlendirmesini yaptık. Beyin otoantikor çalışması, nöron-akson filament proteinlerine (NAFP) ve üç ana miyelin bileşenine karşı antikorların saptanmasını içeriyordu: miyelin baz proteini (MBP), galaktocerebrositler (GC) ve 2,3-siklik nükleotid 3′-fosfohidrolaz (CNP). Virüs serolojisi, kızamık virüsü, insan herpes virüsü-6, sitomegalovirüs ve kızamıkçık virüsüne karşı IgG antikorlarının ölçümünü içeriyordu. Kontrol grubu çocuklarda miyelin baz proteinine (MBP) karşı otoantikorlar nadiren tespit edilmişken otistik çocukların %80'ine kadar seçici olarak mevcut olduğu tespit edildi. NAFP ve GC'ye karşı otoantikorlar da tespit edildi, ancak bunlar kontrol deneklerinde de spesifik olmayan bir şekilde bulundu. Her iki çocuk grubunda da CNP'ye karşı otoantikorlar yoktu. Bu nedenle miyelin baz proteini (MBP) potansiyel olarak otizmde aday bir otoantijendir. Virüs serolojisi ile ilgili olarak, otistik çocukların kontrollere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek düzeyde kızamık virüsü antikorları vardı; ancak diğer üç virüsün antikor seviyesi iki grup arasında önemli ölçüde farklılık göstermedi. Bu sonuçlar, otizmde otoimmünite ile kızamık virüsünün geçici bir bağlantısını düşündürmektedir. Beyin otoantikoru ve virüs serolojisi verilerinin incelenmesi, kızamık virüsü ile MBP otoantikorları arasında serolojik bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı, yani kızamık virüsü antikor seviyesi ne kadar yüksekse, MBP otoantikoru şansı o kadar yüksek olmaktadır. Toplu olarak, bu gözlemler, muhtemelen atipik bir kızamık virüsü enfeksiyonuna ikincil olan bir otoimmün yanıtın otizme neden olabileceğini tahmin etmemize neden oldu. Otizmin bir otoimmün bozukluk olduğu fikri, birçok otistik çocuğun bağışıklık düzenleyici ilaçlarla tedaviye iyi yanıt vermesi gerçeğiyle daha da güçlenmektedir. MBP otoantikorları miyeline karşı otoimmünite indeksi olarak düşünüldüğünde, açık etiketli bir oral Sphingolin (otoantijen içeren miyelin) denemesi değerlendirme altındadır - ön sonuçlar, otistik kişilerde davranışsal özelliklerin önemli ölçüde iyileştirilmesi ile cesaret vericidir. Sonuç olarak otizm, nöro-immün biyoloji arayüzünde meydana gelen bir nörootoimmün yanıtı içerir. Bu nedenle, klinik olarak, otizmli insanlarda immünoloji yoluyla beyin fonksiyonlarını restore etmek için muazzam bir potansiyel vardır.

 

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1567744301800417

Neuro-immunopathogenesis in Autism

Note: In this article, intestinal flora has not been examined, but I added it to the website because it is a very good experimental article.

Autism is an idiopathic brain disorder of unknown cause and etiology. It causes severe deficits of higher mental functions, as well as behavioral manifestations. Based on our ongoing research of a reciprocal relationship between nervous system and immune system, we studied autism as a neuro-immune dysfunction syndrome (NIDS) in which autoimmunity to brain was strongly implicated. Because myelination is one of the most important postnatal developmental events, we specifically focused on autoimmunity to brain myelin. We conducted laboratory evaluation of brain autoantibodies and virus serology in approximately 250 autistic children and 150 controls (healthy and non-autistic disease controls). The brain autoantibody study included detection of antibodies to neuron-axon filament proteins (NAFP) and three main myelin components: myelin basic protein (MBP), galactocerebrosides (GC) and 2,3-cyclic nucleotide 3′-phosphohydrolase (CNP). The virus serology included measurement of IgG antibodies to measles virus, human herpesvirus-6, cytomegalovirus and rubella virus. We found that autoantibodies to MBP were selectively present in up to 80% of the autistic children, but they were only rarely detected in the controls. Autoantibodies to NAFP and GC were also detected, but they were found non-specifically in control subjects also. Autoantibodies to CNP were absent in both groups of children. Thus MBP is potentially a candidate autoantigen in autism. Regarding virus serology, autistic children had a significantly higher level of measles virus antibodies as compared to controls; however, the antibody level of other three viruses did not significantly differ between the two groups. This suggested a temporal link of measles virus with autoimmunity in autism. The examination of brain autoantibody and virus serology data revealed that there was a serological association between measles virus and MBP autoantibodies, i.e., the higher the measles virus antibody level the greater the chance of MBP autoantibody. Collectively, these observations led us to speculate that an autoimmune response, presumably secondary to an atypical measles virus infection, may cause autism. The idea that autism is an autoimmune disorder is further strengthened by the fact that many autistic children respond well to treatment with immune moduating drugs. Considering MBP autoantibodies as an index of autoimmunity to myelin, an open-label trial of oral Sphingolin (myelin containing autoantigen) is under assessment-preliminary results are encouraging with significant improvement of behavioral characteristics in the autistic people. In conclusion, autism involves a neuroautoimmune response that occurs at the neuro-immune biology interface. Clinically, therefore, there is enormous potential for restoring brain function in autistic people through immunology.

 

Full text:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1567744301800417

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.